Hotel Reservation


Click the link for more details: [Chinese] or [English]
Hangzhou Shengtai Kaiyuan Mingdu Hotel
Website

No. 297, No. 5 Street, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang, China